Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.financnipatron.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Patron finance, s.r.o.
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
IČ: 03909824
DIČ CZ03909824
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239914
Adresa pro doručování: Patron finance, s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy
Telefonní číslo: +420 770 134 251
Kontaktní e-mail: info@financnipatron.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vyhledáváte informace o produktech, vyplňujete formuláře, dotazníky a analýzy, používáte naše srovnávače nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 1. Činnost naší společnosti

  Naše společnost provozuje webové rozhraní (informační portál), v rámci kterého se může zájemce o jednotlivé finanční, realitní nebo jiné produkty a služby na trhu (dále jen „zájemce“) seznámit s bližšími informacemi o nich, využívat kalkulaček či srovnávačů a rovněž poptávat služby finančních, realitních nebo jiných poradců odlišných od naší společnosti (dále jen „činnost pro zájemce“). Dále naše společnost poskytuje zákazníkům, kteří jsou podnikateli (dále jen „zákazník“), prostřednictvím webového rozhraní služby v souladu s Obchodními podmínkami pro zákazníky (dále jen „činnost pro zákazníky“).

  Po odeslání příslušného formuláře vzniká v souvislosti s naší činností pro zájemce mezi naší společností a Vámi smlouva a předáváme vaše údaje v závislosti na typu vámi vybraného finančního produktu vhodnému finančnímu poradci, který vás bude kontaktovat a může si s vámi domluvit schůzku či poskytování finančních služeb.

  Vezměte na vědomí, že ustanovení těchto podmínek vztahující se k finančním službám, finančním analýzám a finančním produktům se obdobně použijí i pro jinou činnost pro zájemce poskytovanou na webovém rozhraní.

 2. Funkce webového rozhraní

  Vezměte na vědomí, že převážná část webové rozhraní je zpřístupněna pouze registrovaným uživatelům. Informace o tom, zda je konkrétní obsah webového rozhraní přístupný všem návštěvníkům či pouze registrovaným uživatelům, bude uvedena vždy u příslušné části webového rozhraní.

  Vezměte na vědomí, že uživatelský účet vám bude založen automaticky, jakmile vyplníte a odešlete jakýkoliv formulář na webovém rozhraní. Uživatelský účet jste oprávněni, nikoliv však povinni využívat.

  Prostřednictvím uživatelského účtu získáte přístup k neveřejné části webového rozhraní.

  Přístupové údaje do uživatelského účtu vám jakožto zájemcům budou automaticky vygenerovány a zaslány na vámi zadanou e-mailovou adresu. Přístupové údaje uchovávejte, prosím, v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. V rámci uživatelského účtu můžete spravovat svůj uživatelský účet, tj. zejména měnit identifikační, kontaktní údaje či heslo.

  Informace uváděné při vyplnění formuláře musí být pravdivé a úplné. Uživatelský účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užívání webového rozhraní.

  V neveřejné části webového rozhraní je v souvislosti s činností pro zájemce možné zejména, nikoliv však výlučně:
  - vyhledávat širší informace o finančních produktech;
  - srovnávat obdobné finanční produkty u jednotlivých poskytovatelů finančních produktů;
  - využívat naše kalkulačky;
  - vzdělávat se prostřednictvím naučných článků a videí;
  - poptávat služby finančního poradce; nebo
  - kontaktovat naši společnost se žádostí o další informace či vyplňovat finanční analýzu, popřípadě další formuláře.

  Webové rozhraní v základní verzi je bezplatné. Používání prémiové verze, která nabízí prémiové služby v rámci činnosti pro zájemce, může být zpoplatněno (dále jen „prémiová verze“).

  Účelem webového rozhraní je v souvislosti s činností pro zájemce zejména získat od vás informace z vyplněné finanční analýzy, srovnávačů či formulářů a předat tyto informace finančnímu poradci odlišnému od naší společnosti, který vás bude kontaktovat s nabídkou finančních produktů.

  Vezměte jakožto zájemce na vědomí, že po vyplnění finanční analýzy, srovnávače či formuláře vás můžeme, ale nemusíme kontaktovat za účelem ověření vaší poptávky, před předáním na finančního poradce, který vás bude kontaktovat s nabídkou finančních produktů.

  Webové rozhraní je určeno výlučně pro zájemce o využití finančních služeb, případně o získání informací o finančních službách obecně. Webové rozhraní neslouží odborníkům v oboru finančního poradenství, a to s výjimkou sjednané činnosti pro zákazníky. Pokud zjistíme, že dochází k využívání webového rozhraní a objednávání služeb ze strany odborníků v oboru finančního poradenství, s výjimkou sjednané činnosti pro zákazníky, jsme oprávněni požadovat úhradu vzniklých nákladů včetně ušlého zisku a zároveň vám pozastavit přístup na webové rozhraní.

  Vezměte, prosím, na vědomí, že srovnávače jednotlivých finančních produktů jsou pouze orientační, proto neneseme žádnou odpovědnost za neaktuální či nepřesné informace, které vzejdou z výsledků srovnávače. Upozorňujeme, že bližší a přesné podmínky jednotlivých finančních produktů vám jakožto zájemcům budou sděleny přímo finančním poradcem, který vás bude v případě vašeho zájmu kontaktovat.

  Dále vezměte na vědomí, že veškeré informace obsažené v článcích či ve vzdělávacích videích, které se nacházejí či budou nacházet na webovém rozhraní (např. videa o finanční gramotnosti), jsou pouze obecného charakteru. Vezměte na vědomí, že neneseme žádnou odpovědnost za újmu, která vám vznikne v důsledku toho, že jste se řídili informací zprostředkovanou v těchto článcích či videích. Informace v článcích či ve videích jsou pouze názorem jejich autorů a nejsou tak poradenstvím v konkrétní věci, zejména nejsou doporučením učinit či neučinit určitý úkon, např. vložit investici apod.

  Vezměte rovněž na vědomí, že pokud prostřednictvím odkazu, který vám bude zpřístupněn v uživatelském účtu k jeho zaslání vašemu známému či příteli, dojde k tomu, že se takový známý či přítel na webovém rozhraní zaregistruje a zřídí si tak svůj uživatelský účet, mohou vám být díky vašemu doporučení v rámci uživatelského účtu zpřístupněny či poskytnuty další výhody. Podoba těchto výhod bude uvedena vždy na webovém rozhraní.

 3. Vyplnění finanční analýzy, srovnávače a jiných formulářů

  Na webovém rozhraní lze v souvislosti s činností pro zájemce on-line vyplnit finanční analýzu, srovnávače nebo jiné formuláře týkající se konkrétních finančních produktů. Informace z finanční analýzy, srovnávače nebo formuláře následně předáme finančnímu poradci. Finanční poradce zpracuje vámi poskytnuté informace z finanční analýzy, srovnávače nebo příslušného formuláře a bude vás kontaktovat s nabídkou vhodných finančních (investičních, úvěrových a/nebo pojistných) produktů.

  Při následné komunikaci (prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem, na kterém se dohodnete) vám finanční poradce nabídne řešení přesně na míru a cenové podmínky.

  Vezměte na vědomí, že pro předání informací finančnímu poradci budeme potřebovat některé vaše osobní údaje. Informace o shromažďování a využívání osobních údajů jsou uvedeny v článku 5. těchto podmínek. Vezměte dále na vědomí, že některé vaše osobní údaje mohou být za podmínek uvedených v článku 5. těchto podmínek předávány za účelem oslovování v souvislosti s nefinančními produkty, jako jsou například dodávky energií či internetu, poskytování realitních služeb a dalších obsahově podobných produktů.

  Finanční poradce nejedná našim jménem a na náš účet a nezastupuje naši společnost. Neodpovídáme za správnost informací a rad sdělených finančním poradcem. V případě uzavření smlouvy s finančním poradcem není naše společnost smluvní stranou uzavřené smlouvy a neodpovídáme za řádné plnění dle této smlouvy.

 4. Podmínky užívání webového rozhraní v prémiové verzi

  Na webovém rozhraní si můžete zakoupit rovněž prémiové služby. Prémiovou službou je zejména zpřístupnění kurzů vedených formou rozhovoru s moderátorem, případně další služby uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní rozsah prémiových služeb bude uveden vždy na webovém rozhraní.

  Prémiová služba může být v individuálních případech zpřístupněna i bezplatně, zejména pro uživatele zaregistrované před zpoplatněním prémiové služby nebo pro obchodní partnery a jejich zaměstnance. Prémiová verze vám bude po zaplacení požadované částky předplatného aktivována nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí této částky na náš bankovní účet.

  Prémiová verze funguje na principu jednorázové platby. Po připsání předplatného na náš bankovní účet vám bude zpřístupněna prémiová verze po celou dobu existence webového rozhraní.

  Smlouva o poskytování prémiových služeb je uzavřena okamžikem uhrazení ceny předplatného za prémiové služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Vezměte, prosím, na vědomí, že smazáním vašeho uživatelského účtu dojde k zániku smlouvy o poskytování prémiových služeb. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud váš uživatelský účet smažete (z jakéhokoliv důvodu), nemáte právo na vrácení ceny prémiových služeb ani její poměrné části.

  Cenu prémiových služeb můžete uhradit pouze v českých korunách, a to bezhotovostně převodem na náš bankovní účet. Váš závazek uhradit cenu prémiových služeb je splněn okamžikem připsání částky na náš bankovní účet. Souhlasem s těmito podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením faktury elektronickou formou.

  Vezměte, prosíme, na vědomí, že souhlasem s těmito podmínkami výslovně souhlasíte s poskytnutím prémiových služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. Udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud vám prémiové služby již byly aktivovány.

  Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. V takovém případě vám budou prémiové služby poskytnuty až po uplynutí 14 dní od uzavření smlouvy.

  Poskytnuté prémiové služby máte právo reklamovat zejména z důvodů, že (i) neodpovídají smlouvě, (ii) neodpovídají popisu na webovém rozhraní, (iii) nebyly poskytnuty v dohodnutém termínu. O vadě poskytnutých prémiových služeb nás co nejdříve informujte prostřednictvím našich kontaktních údajů, nejpozději pak do 6 měsíců od jejich poskytnutí.

  Pokud vada prémiových služeb spočívá v tom, že vám nebyly aktivovány, prémiové služby vám bez zbytečného odkladu aktivujeme. V ostatních případech reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme jinak. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, máte právo zejména na poskytnutí náhradních prémiových služeb, dodatečné poskytnutí prémiových služeb, na slevu z ceny prémiových služeb, v případě podstatného porušení smlouvy z naší strany pak na odstoupení od smlouvy. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud jste vadu sami způsobili.

  Vezměte na vědomí, že prémiové služby mají pouze edukativní charakter a nejsou doporučením týkajícím se obchodování s investičními nástroji ani jinou investiční službou. Prémiové služby nenahrazují doporučení finančního poradce či jiné osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Neodpovídáme za správnost a úplnost informací sdělených moderátorem při poskytování prémiových služeb.

 5. Ochrana osobních údajů

  Při vyplňování finanční analýzy nebo formulářů, nebo v souvislosti s naší činností pro zákazníky nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní berete na vědomí zpracovávání, shromažďování a předání osobních údajů třetí osobě v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách infomačních společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Co jsou osobní údaje?

   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

   - identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví,;

   - kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;

   - další údaje, jako např. údaje o vaší finanční situaci, majetku apod., informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

  2. Jak získáváme vaše osobní údaje?

   Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění formulářů či finanční analýzy nebo při registraci v souladu s Obchodními podmínkami pro zákazníky. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

   Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 6 těchto Zásad.

  3. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

   Osobní údaje zadané v souvislosti s činností pro zájemce při vyplňování finanční analýzy a formulářů můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem předání kontaktů finančnímu poradci. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění smlouvy, našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků a zlepšování našich služeb.

   Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění různých formulářů, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně k přímému telefonickému oslovování, které budou souviset s nefinančními produkty, jako jsou například dodávky energií či internetu, poskytování realitních služeb a dalších obsahově podobných produktů, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

   Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  4. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

   Osobní údaje zadané v rámci vyplňování finanční analýzy a formulářů) nebo při registraci v souladu s Obchodními podmínkami pro zákazníky využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

  5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

   - prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

   - telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

   - písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

   - v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

   Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

   - účel zpracování;

   - kategorie zpracovávaných osobních údajů;

   - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

   - doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

   Právo na opravu

   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

   Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

   Právo na výmaz

   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

   - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

   - jste odvolali souhlas se zpracováním;

   - jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

   - osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

   Právo na omezení zpracování

   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

   - popíráte přesnost svých osobních údajů;

   - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

   - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

   - vznesete námitku proti zpracování. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

   Právo na přenositelnost údajů

   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

   Jak můžete svá práva uplatnit?

   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

  6. Správa a zpracování osobních údajů

   Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. finančním poradcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností, např. společnosti Patron finanční služby s.r.o. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Na žádost vám poskytneme informace o tom, kdo má přístup k vašim údajům.

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro poskytnutí služby nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

   Jak osobní údaje zpracováváme

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 6. Soubory cookies

  1. Co jsou to cookies?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

   - cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

   - nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

   - výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

   - cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

   - funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

   - cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

  3. Používané služby pracující s cookies

   Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá služeb třetích stran: Google Analytics, Facebook Pixel, Seznam Sklik, Smartsupp a Smartlook a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook, Inc. (dále jen „Facebook”), Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam”), Smartsupp.com, s.r.o. (dále jen „Smartsupp”). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

   A. Jak Google využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   B. Jak Facebook využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Facebook využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Facebook využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   C. Jak Seznam využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Seznam využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Seznam využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   D. Jak Smartsupp využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Smartsupp využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Smartsupp využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

   Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

   Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

   Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

   Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

   Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

   Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 7. Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (finanční plány a analýzy, texty, videa, webináře, včetně podmínek užití webového rozhraní, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání finančních plánů a analýz vytvořených naší společností pro vlastní podnikatelské účely, a dále zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  Vezměte na vědomí, že jsme vlastníkem ochranné známky PATRON FINANCE. Vezměte na vědomí, že při porušení práv z naší zapsané ochranné známky budeme postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

   Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

   Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

   Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 8. Další informace pro spotřebitele

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

   K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  2. Jak vyřizujeme stížnosti?

   Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

   Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) nebo na Finančního arbitra (adresa: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1, webové rozhraní:www.finarbitr.cz, elektronický kontakt: arbitr@finarbitr.cz, telefon: +420 257 042 070) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

   Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 9. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  2. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
  5. Smluvní vztahy vzniklé na základě těchto podmínek se řídí výlučně českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.
  6. Všechny spory vznikající z těchto podmínek a v souvislosti s nimi budou rozhodovány věcně a místně příslušným českým soudem.
  7. V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení těchto podmínek nebo podmínek jako celku.
  8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinností dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní. Naše společnost je oprávněna změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto podmínky; tím nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu těchto podmínek oznámí naše společnost zveřejněním nové verze podmínek na webovém rozhraní.


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 7.4.2023.