Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.financnipatron.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Patron finance, s.r.o.
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
IČ: 03909824
DIČ CZ03909824
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239914
Adresa pro doručování: Patron finance, s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 - Řepy
Telefonní číslo: +420 728 926 916
Kontaktní e-mail: info@financnipatron.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní vyhledáváte informace o produktech, vyplňujete dotazníky a analýzy nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

 1. Činnost naší společnosti

  Naše společnost provozuje webové rozhraní (informační portál), v rámci kterého je možné se seznámit s bližšími informacemi o jednotlivých finančních produktech na trhu, využívat kalkulaček a poptávat služby finančních poradců odlišných od naší společnosti. Po odeslání příslušného formuláře předáváme vaše údaje finančnímu poradci, který vás bude kontaktovat a může si s vámi domluvit schůzku či poskytování finančních služeb.

  Vezměte na vědomí, že naše společnost není zprostředkovatelem ani poskytovatelem finančních služeb, a že prostřednictvím webového rozhraní nedochází k uzavření smlouvy o poskytování finančních služeb ani jiných obdobných služeb.

 2. Funkce webového rozhraní

  Na webovém rozhraní je možné vyhledávat informace o finančních produktech, využívat kalkulačky, kontaktovat naši společnost se žádostí o další informace nebo vyplňovat finanční analýzu, popřípadě další formuláře.

  Účelem webového rozhraní je získat od vás informace z vyplněné finanční analýzy či formuláře a předat tyto informace finančnímu poradci odlišnému od naší společnosti, který vás bude kontaktovat s nabídkou finančních produktů.

  Webové rozhraní je určeno výlučně pro zájemce o využití finančních služeb, případně o získání informací o finančních službách obecně. Webové rozhraní neslouží odborníkům v oboru finančního poradenství. Pokud zjistíme, že dochází k využívání webového rozhraní a objednávání služeb ze strany odborníků v oboru finančního poradenství, jsme oprávněni požadovat úhradu vzniklých nákladů včetně ušlého zisku a zároveň pozastavit vám přístup na webové rozhraní.

 3. Vyplnění finanční analýzy

  Na webovém rozhraní lze on-line vyplnit finanční analýzu nebo jiné formuláře týkající se konkrétních finančních produktů. Informace z finanční analýzy nebo formuláře následně předáme finančnímu poradci. Finanční poradce zpracuje vámi poskytnuté informace z finanční analýzy nebo příslušného formuláře a bude vás kontaktovat s nabídkou vhodných finančních (investičních, úvěrových a/nebo pojistných) produktů.

  Při následné komunikaci (prostřednictvím e-mailu, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem, na kterém se dohodnete) vám finanční poradce nabídne řešení přesně na míru a cenové podmínky.

  Vezměte na vědomí, že pro předání informací finančnímu poradci budeme potřebovat některé vaše osobní údaje. Informace o shromažďování a využívání osobních údajů jsou uvedeny v článku 4. těchto podmínek.

  Finanční poradce nejedná našim jménem a na náš účet a nezastupuje naši společnost. Neodpovídáme za správnost informací a rad sdělených finančním poradcem. V případě uzavření smlouvy s finančním poradcem není naše společnost smluvní stranou uzavřené smlouvy a neodpovídáme za řádné plnění dle této smlouvy.

 4. Ochrana osobních údajů

  Při vyplňování finanční analýzy nebo formulářů nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním, shromažďováním a předáním osobních údajů třetí osobě v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách infomačních společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Co jsou osobní údaje?

   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

   - identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví,;

   - kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;

   - další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

  2. Jak získáváme vaše osobní údaje?

   Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění formulářů či finanční analýzy. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

   Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

  3. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

   Osobní údaje zadané při vyplňování finanční analýzy a formulářů můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem předání kontaktů finančnímu poradci, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

   Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění různých formulářů, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

   Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  4. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

   Osobní údaje zadané v rámci vyplňování finanční analýzy a formulářů) využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.

  5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

   - prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

   - telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

   - písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

   - v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

   Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

   - účel zpracování;

   - kategorie zpracovávaných osobních údajů;

   - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

   - doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

   Právo na opravu

   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

   Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

   Právo na výmaz

   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

   - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

   - jste odvolali souhlas se zpracováním;

   - jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

   - osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

   Právo na omezení zpracování

   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

   - popíráte přesnost svých osobních údajů;

   - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

   - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

   - vznesete námitku proti zpracování. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

   Právo na přenositelnost údajů

   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

   Jak můžete svá práva uplatnit?

   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

  6. Správa a zpracování osobních údajů

   Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. finančním poradcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Na žádost vám poskytneme informace o tom, kdo má přístup k vašim údajům.

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro poskytnutí služby nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

   Jak osobní údaje zpracováváme

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5. Soubory cookies

  1. Co jsou to cookies?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

   - cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

   - nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

   - výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

   - cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

   - funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

   - cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

  3. Používané služby pracující s cookies

   Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá služeb třetích stran: Google Analytics, Facebook Pixel, Seznam Sklik, Smartsupp a Smartlook a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook, Inc. (dále jen „Facebook”), Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam”), Smartsupp.com, s.r.o. (dále jen „Smartsupp”). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

   A. Jak Google využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   B. Jak Facebook využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Facebook využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Facebook využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   C. Jak Seznam využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Seznam využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Seznam využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

   D. Jak Smartsupp využívá získaná data?

   Pokud vás zajímá, jak Smartsupp využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Smartsupp využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

  4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies

   Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

   Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

   Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

   Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

   Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

   Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

 6. Ochrana autorských práv

  Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (finanční plány a analýzy, texty, včetně podmínek užití webového rozhraní, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání finančních plánů a analýz vytvořených naší společností pro vlastní podnikatelské účely, a dále zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

  1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

   Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

   Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

   Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

 7. Další informace pro spotřebitele

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

   K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  2. Jak vyřizujeme stížnosti?

   Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

   Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

   Pro podání stížnosti týkající se našich služeb a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 8. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

  1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  2. Nemůžeme vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  3. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 20.1.2020.